Loading…

Pripravený hrať?

Chceš zažiť dobrodružstvo na legendárnych serveorch ?
Tak poď nato

Základné pravidlá pre Survival server

Oddiel 1. Základné ustanovenia

 • §1.1 Hraním na serveri Cube-Craft.eu hráč automaticky akceptuje všetky nižšie uvedené pravidla.
 • §1.2 Tieto pravidla platia na multiserveri Cube-craft.eu, na stránkach Cube-craft.eu a na Cube-craft.eu teamspeaku
 • §1.3 Hráč automaticky súhlasí s logovaním všetkej komunikácie v hre, na webe a teamspeak serveru.
 • §1.4 Výklad pravidiel je v kompetencii Majiteľov, Administrátorov (ďalej len ADMIN), Moderátorov (ďalej len MOD) a Helperov.
 • §1.5 Je zakázaná akákoľvek propagácia iných herných serverov
 • §1.6 Majiteľ ma vždy pravdu, a pokiaľ ju nemá tak ju ma pravdu ďalší majiteľ
 • §1.7 Slovo majiteľa je ako božie slovo, treba ho dodržiavať

Oddiel 2. Pravidla

 • §2.1 Pravidla sú záväzné pre všetkých hráčov (vrátane majiteľov akejkoľvek VIP služby (ďalej len VIP)).
 • §2.2 Neznalosť pravidiel sa neospravedlňuje .
 • §2.3 Majitelia si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť pravidlá bez ohlásenia.

Oddiel 3. Všeobecné pravidla

 • §3.1 Hráči musia dodržiavať platné zákony Českej a Slovenskej republiky, nebudú tolerované akékoľvek prejavy rasizmu, xenofóbie, homofóbie a nacionalizmu.
 • §3.2 Hráč je povinný dodržiavať základy slušného chovania sa v spoločnosti, zakázané je tiež nadávať v chate.
 • §3.3 Majiteľ/ADMIN/MOD/Helper/Builder/Eventer je autorita serveru, a bude tak rešpektovaná

Oddiel 4. Administrátorský Team (ďalej len A-Team)

 • §4.1 Členovia A-Teamu sú všetci Majitelia, Administrátori, Moderátori, Helperi, Builderi a Eventéri.
 • §4.2 Rozhodnutie člena A-Teamu je konečné a záväzné
 • §4.3 Členovia A-Teamu dohliadajú na hru samotnú a dodržiavanie pravidiel.
 • §4.4 V prípade nesúhlasu s rozhodnutím člena A-Teamu je možné odvolať sa na najvyššiu autoritu (Majiteľa), bude sa sťažnosť týkať trestu (ban, mute) a preukáže sa jeho oprávnenosť, bude trest zdvojnásobený.
 • §4.5 Rozhodnutie Majiteľa je konečné, a nieje možné sa voči nemu odvolať
 • §4.6 Napodobovanie nicku člena A-Teamu je zakázané.

Oddiel 5. Herný účet

 • §5.1 Všetky herné účty a taktiež herné itemy na týchto účtoch sú majetkom serveru. V prípade straty dát, alebo akejkoľvek stráty itemov a postavených blokov nieje nárok na odškodnenie zo strany serveru či členov A-Teamu
 • §5.2 Za stratu hesla server nenesie zodpovednosť
 • §5.3 Žiadny člen A-Teamu nemá právo vyžadovať heslo od herného účtu. Členovia tímu tieto údaje nepotrebujú. Informácie vydávaš na vlastnú zodpovednosť
 • §5.4 Každý hráč si zodpovedá za svoj herný účet.

Oddiel 6. Tresty a dôkazy

 • §6.1 O druhu a dĺžke trestu rozhoduje Majitel/ADMIN/MOD/Helper.
 • §6.2 Využívanie bugov a nenahlásenie sa trestá.
 • §6.3 Tím si vyhradzuje právo potrestať akékoľvek jednanie nevymedzené v pravidlách.

Oddiel 7. VIP a další služby za SMS

 • §7.1 Akékoľvek služby za SMS sú brané ako príspevok na prevádzku serveru.
 • §7.2 Pre hráčov s VIP herným účtom platia rovnaké pravidla ako pre hráčov bez VIP účtu.
 • §7.3 Aj hráč s VIP účtom môže byť zabanovaný.
 • §7.4 Výhodý, ktoré využíva hráč s VIP účtom nie sú trvalé a vyžadujeme si právo ich kedykoľvek zmeniť, prípadne zrušiť.
 • §7.5 V prípade neaktivity sa VIP nepredlžuje
 • §7.6 Hráč o VIP prichádza v prípade vypršania doby platnosti, porušenia pravidiel, alebo v prípade zániku serveru.
 • §7.7 Pokiaľ sa vyskytne problém s platenou službou, hráč ma právo na riešenie tejto situácie pomocou emailu cube-craft.eu@gmail.com . Pokiaľ hráč bude riešiť túto situáciu riešiť priamo v hre, bude sa to rátať ako spam.
 • §7.8 Je zakázané riešit akékoľvek problémy s platenou službou v globálnom chate. Takéto jednanie bude brané ako spam.

Oddiel 8. pravidla pre server Survival

 • §8.1 Nezrúbanie celého stromu je trestné.
 • §8.2 Je zakázané akokoľvek devastovať krajinu (napríklad povrchová tažba), piesok sa smie tažiť IBA v doloch (/warp doly). V opačnom prípade je nutné upraviť krajinu tak, aby neišlo poznať že sa tam niekedy tažilo.
 • §8.3 Je prísne zakázané ničiť estetiku krajiny stavbou stĺpov napr. 1×1, alebo dier takýchto rozmerov.
 • §8.4 Je zakázané stavať budovy z netheracku, cobblestonu či hliny. Výnimka môže byť udelená, pokiaľ stavba vyzerá dobre (posúdi člen A-Teamu). V opačnom prípade bude majiteľ kontaktovaný, a požiadaný o zmenu. Pokiaľ nedôjde k zmene dom bude odstránený bez náhrady.
 • §8.5 Je zakázane stavať lietajúce budovy a plochy. Výnimku môže udeliť člen A-Teamu.
 • §8.6 Stavby si je hráč povinný zabezpečiť pomocou rezidencie. Griefing nezabezpečených stavieb je trestný, avšak majiteľ nemá právo na náhradu.
 • §8.7 Je zakázané akékoľvek zneužívanie evidentných chýb hry (využívanie a nenahlásenie chýb sa trestá).
 • §8.8 Je zakázané ťažiť v doloch piesok pomocou bugu (ťaženie pomocou fakle).
 • §8.9 Je zakázané používať akékoľvek X-ray módy, X-ray grafické balíčky, fly módy a externé programy zvýhodňujúce hru.
 • §8.10 Je zakázané spamovať globálny aj súkromný chat.
 • §8.11 Je zakázané podvodné obchodovanie (nesplnenie predom dohodnutých podmienok obchodu =  nezaplatenie, nedodanie materiálu…).
 • §8.12 Je zakázané vytvárať si warpy a home na pozemkoch iných hráčov, pokiaľ od hráča nedostanete povolenie v chate.
 • §8.13 Je zakázané vytvárať Warpy a portovať sa na hráčov za účelom následného zabitia. Takéto konanie bude okamžite potrestané.
 • §8.14 Na jeden chunk (16×16) sú povolené maximálne 4 spawnery. Pokiaľ ich bude viacej, budu všetky bez náhrady zmazané!
 • §8.15 Na serveri je povolené PVP. Pokiaľ hráč #1 zabije hráča #2, hráč #1 nieje povinný vrátiť veci hráčovi #2. (Pravidlo neplatí, pokiaľ sa hráči nedohodnú inak).
 • §8.16 Na eventoch je prísne zakázané používať elytru (krídla, krovky).
 • §8.17 Je prísne zakázané robiť blikajúce redstone obvody. V prípade nálezu takéhoto obvodu bude bez náhrady zmazaný.

Oddiel 9. pravidla pre založenie mesta

 • §9.1 Založiť mesto si môže akýkoľvek hráč po dodržaní dole uvedených podmienok.
 • §9.2 Cena za založenie dediny 500×500 je 100 000$. Cena za založenie mesta je 1000×1000 ja 250 000$.
 • §9.3 Pre založenie brány (warpu) pre dedinu/mesto platia nasledovné pravidlá:
 1. Tvar brány (v danom meste) môže byť akýkoľvek, podľa potreby mesta.
 2. Pri bráne musí byť veľká tabuľa s názvom mesta, jeho veľkosťou a aktuálnym starostom.
 3. Warp aj región na dedinu/mesto vytvára admin.
 4. Povinné stavby pre dedinu/mesto: radnica (kde bude aj brána), shop a park.
 5. Dediny a mestá musia mať chodníky o šírke min. 3 bloky, na chodníkoch nesmú byť žiadne prekážky typu reklamné ceduľky, truhly a ďalšie bloky.
 6. Chodníky musia byť osvetlené.
 7. Minimálna vzdialenosť medzi dvoma mestami/dedinami je 500 blokov.
 8. Pri zväčšovaní z dediny na mesto sa platí celá čiastka, nie iba rozdiel medzi čiastkami.
 9. Každá radnica je povinná mať časť nástenky pre správy od a-teamu, ktoré je starosta povinný dodržiavať.
 • §9.4 Starosta je povinný sám od seba kontrolovať stav mesta a odstraňovať jeho nedostatky (napr. nedosekané stromy či inak zanedbaná krajina).
 • §9.5 Starosta má právo požiadať o zmazanie domu, pokiaľ je majiteľ trvalo zabanovaný.
 • §9.6Brány v zanedbaných a nevzhľadných dedinách/mestách budú bez náhrady zmazané a bez vrátenia peňazí.
 • §9.7 Okolitú krajinu je treba udržiavať v prijateľnom stave – odstraňovať nedosekané stromy, stĺpy 1×1 a ďalšie prvky, ktoré okolitú krajinu pustošia.
 • §9.8 Starosta dediny/mesta ma právo požiadať o materiálnu pomoc.